Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Khối Thi đua các cơ quan Văn hóa- Xã hội tổng kết phong trào thi đua năm 2022

31/12/2022 02:48:49 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 29/12/2022, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khối Thi đua các cơ quan Văn hóa- Xã hội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Bàn giao Khối trưởng, khối phó trong Khối thi đua các cơ quan Văn hóa-Xã hội

Chủ trì Hội nghị bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khối Trưởng Khối thi đua và ông Nguyễn Trí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phó Trưởng khối thi đua.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng từ các đơn vị thuộc Khối gồm: Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban Dân tộc, Bảo hiểm xã hội tỉnh được thành lập theo quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh. Năm 2023 Khối có thêm 02 đơn vị gồm: Trường Cao đẳng Yên Bái và Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái theo Thông báo số 143/TB-SNV ngày 16/11/2022 của Sở Nội vụ về việc thay đổi tổ chức Khối thi đua.

Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua các cơ quan VHXH

Theo báo cáo tại hội nghị, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự nỗ lực trong công tác của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các đơn vị trong Khối, công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Khối thi đua đã đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động, phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo.

Phong trào thi đua được phát động rộng rãi ngay từ đầu năm, đề ra kế hoạch và các chỉ tiêu phấn đấu. Các đơn vị thành viên trong Khối đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị. Các phong trào thi đua đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời cũng động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua như: Khối đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-KTĐVHXH ngày 24/02/2022 về triển khai thực hiện các hoạt động của Khối thi đua Văn hóa xã hội năm 2022; Công văn số 204/VHTTDL-VP ngày 25/02/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đăng ký các danh hiệu thi đua khen thưởng, bảng tiêu chuẩn chấm điểm khối thi đua năm 2022. Phát động phong trào thi đua năm 2022 và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối; 100% các đơn vị đã triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương của tỉnh, ngành về công tác thi đua khen thưởng tới tất cả các cấp chính quyền, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành của đơn vị mình, nổi bật là:

Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã giao tại Chương trình hành động số 56 - CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Chính phủ và của tỉnh phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025”; “Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” giai đoạn 2021-2025; “Phong trào thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025”…; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TU ngày 23/3/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đã phát động phong trào thi đua theo chuyên đề của ngành. Từ các phong trào thi đua đó đã tạo được nhiều cách làm hay, mô hình mới, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được phát hiện nhằm động viên tinh thần, cổ vũ nêu gương "người tốt, việc tốt", góp phần tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo các đơn vị trong Khối luôn quan tâm chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị, tham gia đầy đủ các cuộc họp do Khối trưởng tổ chức và tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo kế hoạch, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Khối.

Các đơn vị đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm 2022. Những thành tích đạt được của các đơn vị trong Khối đã góp phần vào thành tích chung và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua Khối năm 2023 với việc tăng cường công tác chỉ đạo về thi đua, khen thưởng, chú trọng đến các biện pháp, giải pháp đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, tiếp tục phát huy những ưu điểm nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao trong năm.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Xây dựng kế hoạch công tác thi đua, phát động các phong trào thi đua gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Khối về công tác thi đua, khen thưởng.

Căn cứ vào các nội dung đăng ký, tiêu chí thi đua, Khối thi đua các cơ quan Văn hóa - Xã hội đã tiến hành bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2022, đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Sở Thông tin và Truyền thông; Bằng khen của UBND tỉnh cho Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã bầu Trưởng khối năm 2023 là Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phó Trưởng khối là Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đồng thời phát động phong trào thi đua và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2023./.

Thanh Tình - Văn phòng Sở

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h