Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

THÔNG TIN CHUNG VÀ PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN GIÁM ĐỐC SỞ

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Đ/c: Lê Thị Thanh Bình

Giám đốc 

02163.862.899

lethithanhbinh@yenbai.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở được quy định trong Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2022  của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái; Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 67/QĐ-VHTTDL ngày 29/3/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Trong trường hợp có sự điều chỉnh, thay đổi một phần hoặc toàn bộ nội dung các văn bản pháp luật liên quan thì thực hiện theo các văn    bản đã thay đổi hoặc văn bản có hiệu lực cao hơn.

- Trực tiếp chỉ đạo phụ trách một số lĩnh vực: Công tác tổ chức cán bộ, giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công tác thi đua, khen thưởng; Công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác thanh tra; Công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin, ISO 9001:2015; Thường trực Ban Tổ chức những ngày lễ lớn, Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”,  Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Yên Bái.

- Chủ tịch các Hội đồng của Sở: Thi đua khen thưởng, kỷ luật; nâng lương; sáng kiến.

- Chủ tài khoản kinh phí hoạt động thường xuyên và các kinh phí khác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trưởng các Ban Chỉ đạo chỉ đạo của Sở: Cải cách hành chính; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng chống tham nhũng lãng phí.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, giúp đỡ xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải.

2

Đ/c: Nguyễn Lâm Tới

Phó Giám đốc 

02163.863.898

nguyenlamtoi@yenbai.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc theo quy định tại Quyết định số 67/QĐ-VHTTDL ngày 29/3/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

- Được Giám đốc ủy quyền giải quyết các công việc hàng ngày của cơ quan khi Giám đốc Sở đi công tác vắng.

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa; lĩnh vực xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; công tác quốc phòng, an ninh.

- Thẩm định nội dung văn bản của các phòng, đơn vị được phân công phụ trách và thay mặt Giám đốc ký ban hành một số văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác được giao phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý văn hóa; Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; Trung tâm Văn hóa tỉnh; Thư viện tỉnh; Bảo tàng tỉnh.

- Chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình tại các huyện: Lục Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái.

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về một số nhiệm vụ khác khi được phân công.

3

Đ/c: Nguyễn Hoàng Long

Phó Giám đốc 

02163.813.924

nguyenhoanglong@yenbai.gov.vn

Nhiệm vụ

- Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc theo quy định tại Quyết định số 67/QĐ-VHTTDL ngày 29/3/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực thể dục thể thao; phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn; phổ biến giáo dục pháp luật; công tác pháp chế, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; khuyến học; chữ thập đỏ.

- Thẩm định nội dung văn bản của các phòng, đơn vị được phân công phụ trách và thay mặt Giám đốc ký ban hành một số văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác được giao phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý thể dục thể thao;Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.

- Chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình tại các huyện: Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên.

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về một số nhiệm vụ khác khi được phân công.

4

Đ/c: Vũ Thị Mai Oanh Phó Giám đốc 02163.812.146 vuthimaioanh@yenbai.gov.vn

 

- Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc theo quy định tại Quyết định số 67/QĐ-VHTTDL ngày 29/3/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực du lịch; Trưởng ban biên tập trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ của ngành.

- Thẩm định nội dung văn bản của các phòng, đơn vị được phân công phụ trách và thay mặt Giám đốc ký ban hành một số văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác được giao phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý du lịch; Trung tâm Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch.

- Chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình tại thị xã Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về một số nhiệm vụ khác khi được phân công.

        

 

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ

1. VĂN PHÒNG SỞ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Hoàng Thị Vân Mai

Phó Chánh Văn Phòng

02163.868.125

02

Đ/c: Lê Ngọc Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

 

03

 

 

 

 

2. THANH TRA SỞ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Đặng Hồng Việt

Chánh Thanh tra

02163.863.724

02

Đ/c: Đoàn Thị Sáng

P. Chánh Thanh tra

02163.863.724

 

 

3. PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Phùng Thế Hoàng

Trưởng phòng

02163.812.146

02

Đ/c: Đỗ Thị Hồng Hạnh

P. Trưởng phòng

02163.863.732

 

4. PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Lê Duy Hà P. Trưởng phòng phụ trách

02163.862.046

       

 

5. PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Trần Thị Thúy Lưu 

Trưởng phòng

02163.813.925

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Nguyễn Quang Hải

Trưởng phòng

02163.863.203

02

Đ/c: Nguyễn Hoàng Anh

P. Trưởng phòng

02163.863.203

 

 

 

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

 

 

 

1. TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Đỗ Thị Thanh Hương

Giám đốc

02163.890.445

02

Đ/c: Nguyễn Văn Toản

P. Giám đốc

02163.893.647

03

Đ/c Bùi Xuân Bình

P. Giám đốc

02163.893.647

 

2. THƯ VIỆN TỈNH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Đồng Thị Hồng Hạnh

Giám đốc

02163.853.196

02

Đ/c: Lê Thị Thu Hường

P. Giám đốc

02163.858.848

03

Đ/c: Nguyễn Xuân Thủy

P. Giám đốc

02163.893.996

 

3. BẢO TÀNG TỈNH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Hoàng Tiến Long

 Giám đốc

02163.855.888

02

Đ/c: Lý Kim Khoa

P. Giám đốc

02163.855.888

03

Đ/c: Hứa Xuân Thắng

P. Giám đốc

02163.855.888

 

4. TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ THAO

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Trần Huy Nam

Giám đốc

02163.858.690

02 Đ/c: Đào Bình An Phó Giám đốc  

03

Đ/c: Đỗ Mạnh Cường

Phó Giám đốc

 

 

5. TRUNG TÂM QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Phạm Việt Phương

Giám đốc

02163.861.579

 02

Đ/c: Trần Văn Tuấn

Phó Giám đốc

02163.861.579

       

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h