Tin Hoạt động >> Văn hóa

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

26/01/2021 10:12:30 Xem cỡ chữ Google
SVHTTDL-Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền được chia làm 3 đợt: 

 Đợt 1: Từ nay đến trước thời điểm khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử vẻ vang của Đảng; sự phát triển lớn mạnh của Đảng qua các kỳ đại hội; những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam; Nội dung cơ bản và những điểm mới, cốt lõi của các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; việc đóng góp ý kiến của Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái và các tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Những thành tựu nổi bật của đất nước, của tỉnh sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những năm tiếp theo; Công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Những điển hình tiên tiến, tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng; Tình cảm của các tầng lớp nhân dân ở trong tỉnh, trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng, về Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là mong muốn, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng và Đại hội.

Đợt 2: Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng (Từ ngày 25/01 đến ngày 02/02/2021)

Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng; Chủ đề, phương châm của Đại hội; Trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; Các hoạt động của Đại hội; Nội dung các văn kiện được trình bày tại Đại hội; Hoạt động thảo luận và các quyết định của Đại hội; Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Không khí dân chủ trong Đại hội; sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và sự quan tâm của cồng đồng quốc tế với Đại hội.

Đợt 3: Sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng; Thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng; Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; Tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Yên Bái nói riêng, cả nước nói chung và dư luận tích cực của bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIII của Đảng;  Các hoạt động ngoại giao đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam liên quan đến sự kiện Đại hội XIII của Đảng.

 Với các hình thức tuyên truyền chủ yếu như: Pa nô, áp phích, băng cờ, khẩu hiệu; xe loa tuyên truyền; chiếu phim lưu động, tuyên truyền lưu động; văn hóa văn nghệ; thể dục thể thao...

Thông qua các hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng và sớm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; đồng thời tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng, hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hồng Hạnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h