Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Kế hoạch triển khai thí điểm Cổng thông tin du lịch và Ứng dụng du lịch tỉnh Yên Bái.

18/09/2023

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 24/2/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh Yên Bái Triển khai “Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030” giữa UBND tỉnh Yên Bái và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 130/KH-VHTTDL ngày 20/6/2023 về Triển khai thí điểm Cổng thông tin du lịch và Ứng dụng du lịch tỉnh Yên Bái. Kế hoạch được triển khai với mục đích tích hợp một cách đầy đủ và chính xác các thông tin du lịch; Số hóa dữ liệu về hướng dẫn viên du lịch,doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, các nhà hàng, địa điểm du lịch và các sản phẩm du lịch khác; Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch số nhằm tạo lợi ích tương hỗ giữa 03 đối tượng khách du lịch, cơ quan quản lý, doanh nghiệp.