Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành các tiêu chí văn hóa nông thôn mới

20/09/2021 01:44:49 Xem cỡ chữ Google
Trong những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành, nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa (tiêu chí số 06 và tiêu chí số 16) trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và góp phần xây dựng thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới.

Nhà Văn hóa xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ

Thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa: Thị xã Nghĩa Lộ có 10 xã, đến nay 10/10 xã có Hội trường Văn hóa đa năng diện tích đất quy hoạch trên 300m2 với quy mô xây dựng trên 150 chỗ ngồi đảm bảo phục vụ các sự kiện, hội nghị, sinh hoạt văn hóa của xã. Các xã đều có Khu thể thao với tổng diện tích đất quy hoạch trên 1.200m2, bao gồm sân bóng đá và các công trình phụ trợ khác đảm bảo phục vụ các sự kiện lớn, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cho người dân trong xã; 10/10 xã có quy hoạch khu vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. Có 87/87 thôn, bản có Nhà Văn hóa - Khu thể thao đạt chuẩn theo quy định; có diện tích đất quy hoạch cho Nhà văn hóa từ 200m2 trở lên với quy mô xây dựng trên 80 chỗ ngồi; diện tích đất quy hoạch cho Khu thể thao từ 300m2 trở lên, có sân tập thể thao đơn giản đảm bảo theo quy định. 100% Nhà Văn hóa – Khu thể thao thôn, bản trên địa bàn thị xã được trang bị một số phương tiện, trang thiết bị cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các đội, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn. Các thiết chế văn hóa đã trở thành nơi tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nơi sinh hoạt đời sống văn hóa của Nhân dân, tạo sự gắn kết trong cộng đồng, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển.

Hội Phụ nữ xã Nghĩa Lợi tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm

Cùng với việc chú trọng hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thị xã Nghĩa Lộ đã quan tâm triển khai thực hiện các nội dung của tiêu chí 16 về văn hóa. Trong đó, thị xã đã xác định lấy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới làm nội dung trọng tâm trong thực hiện tiêu chí số 16. Năm 2020, trong 10 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã có 10.512/11.980 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt 87,7%; có 73/87 thôn, bản đạt danh hiệu Thôn, bản văn hóa”, đạt 83,9%. Các hoạt động bảo vệ và phát huy văn hóa truyền thống được đẩy mạnh; công tác bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống được quan tâm. Đến nay, thị xã đã triển khai Đề tài Nghiên cứu bảo tồn 6 điệu xòe cổ của đồng bào dân tộc Thái vùng Nghĩa Lộ - Mường Lò; chỉ đạo đưa các điệu xòe cổ vào chương trình ngoại khóa của các nhà trường, truyền dạy cho các đội văn nghệ quần chúng; tổ chức trình diễn màn đại xòe cổ dân tộc Thái lập kỷ lục Việt Nam, đưa Nghệ thuật xòe Thái Mường Lò - Nghĩa Lộ trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời, đã tiếp tục bảo tồn, phát huy các lễ hội truyền thống, duy trì và phát triển các đội văn nghệ quần chúng trong cộng đồng, dạy chữ Thái cổ, văn hóa ẩm thực, nghề truyền thống... gắn với quảng bá, phát triển du lịch.

Trong các tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và và tiêu chí về văn hóa là một trong những tiêu chí khó hoàn thành và khó giữ vững. Đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành các tiêu chí văn hóa nông thôn mới, tuy nhiên nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn thị xã. Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông và Văn hóa tăng cường hướng dẫn cán bộ quản lý các thiết chế văn hóa thể thao nhằm phát huy hiệu quả trong tổ chức các hoạt động văn hóa và thể thao dân gian, truyền thống ở cơ sở nhằm góp phần xây dựng thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới./.

Hoàng Anh - Phòng NSVH

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h