Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Nâng cao chất lượng chỉ số hạnh phúc là gắn với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”

20/09/2021 01:43:17 Xem cỡ chữ Google
Yên Bái là địa phương có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng; là tỉnh miền núi có nền văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc của 30 dân tộc anh em, Trong quá trình hội nhập và phát triển, đặc biệt là sự giao thoa của các nền văn hóa, Đảng, Nhà nước đã có nhiều giải pháp nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII hay Nghị quyết Trung ương 9, khóa XIX về “Xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước), mỗi dân tộc đều tự ý thức bảo vệ những nét văn hóa, những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc mình, tiêu biểu phải kể tới đồng bào Dao, Mông, Thái, Xa Phó…

Hiểu được những giá trị của bản sắc văn hóa, đặc biệt là sức mạnh văn hóa trong quá trình phát triển, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đã đề ra mục tiêu phát triển của tỉnh “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” phát huy bản sắc văn hóa gắn với xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, tạo sức mạnh nội sinh cho sự nghiệp đổi mới và phát triển. Như vậy, bản sắc con người Yên Bái không chỉ là mục tiêu mà còn là giải pháp để Yên Bái đổi mới, phát triển. Một trong những giải pháp quan trọng mà tỉnh Yên Bái sẽ triển khai chính là tăng cường triển khai các hoạt động giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, nhất là các giá trị văn hóa có nguy cơ bị mai một, thất truyền. Khuyến khích, hỗ trợ người dân phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch nhằm giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh tới du khách, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hóa; xây dựng phim bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống để làm tài liệu tuyên truyền, lưu giữ cho thế hệ sau. Tôn vinh, hỗ trợ kịp thời các nghệ nhân tham gia truyền dạy các di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sự tham gia của người dân, cộng đồng, tạo nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc”.

Có thể thấy, trong những năm qua, Yên Bái đã nỗ lực mang đến sự phát triển hài hòa giữa các vùng, miền, địa phương, mang đến sự hài lòng cho người dân mà vẫn giữ được bản sắc và xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập". Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa chính là mấu chốt của chiến lược phát triển bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, hình thành hệ thống đô thị, phát triển hài hòa giữa thành thị và nông thôn.

Đặc biệt là hướng tới nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân để thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, chỉ số hạnh phúc của người dân sẽ tăng 25% so với năm 2020. Để  thực hiện được mục tiêu trên, Tỉnh ủy đã Ban hành Kế hoạch số 30 về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021 với mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tập trung nâng cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống. 

Một buổi truyền dạy hát dân ca dân tộc Tày tại huyện Lục Yên

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, đổi mới về nội dung nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động về ý nghĩa của việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chú trọng công tác tuyên truyền xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần với 05 chuẩn mực: “Thân thiện, Nhân ái, Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập” gắn với nhiệm vụ nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Qua đó phản ánh được sâu sắc và toàn diện ý nghĩa, tính nhân văn của việc triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái. 

Công tác bảo tồn, phát huy các giá  giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch được quan tâm đẩy mạnh như: Bảo tồn lễ hội đình, đền Quy Mông, xã Quy Mông huyện Trấn Yên; bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ dân tộc Tày, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên. Hiện nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang khảo sát xây dựng hồ sơ Lễ hội Xên Đông của dân tộc Thái xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

 Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nhân dân đồng tình ủng hộ và hưởng ứng tham gia. Cuộc vận động đã phát huy tinh thần làm chủ của các tầng lớp nhân dân, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 6 tháng đầu năm có 176.844/218.312 hộ gia đình đăng ký gia đình đạt chuẩn VH (đạt 81%); 928/1364 làng, bản, tổ dân phố đăng ký đạt chuẩn VH (đạt 68%); 1.212/1378 cơ quan đơn vị đăng ký đơn vị VH (đạt 88%).

Tiếp tục đẩy mạnh, phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng gắn với cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 01/6/2021 về việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2025 và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ IX năm 2022; các hoạt động thể dục, thể thao tại các địa phương được quan tâm, chú trọng, nhất là việc hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe với các hình thức phù hợp trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp hiện nay.

  Một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng chỉ số hạnh phúc là gắn với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai Cuộc vận động "xây dựng gia đình hạnh phúc" là hạt nhân nuôi dưỡng cuộc sống hạnh phúc cho mỗi người, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành tiêu chí tạm thời đánh giá "Gia đình hạnh phúc", "Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc". Hy vọng rằng, trong thời gian tới sẽ có nhiều tấm gương, điển hình, mô hình, các phong trào thi đua sổi nổi, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, làm cho mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc lan tỏa và thấm sâu vào đời sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

Thu Thảo

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h