Tin Hoạt động >> Văn hóa

Thư viện tỉnh Yên Bái bàn giao tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Văn Chấn

13/09/2023 09:26:15 Xem cỡ chữ Google
Trong tháng 9, Thư viện tỉnh Yên Bái đã tiến hành bàn giao Tủ sách cộng đồng cho các xã Cát Thịnh, Suối Giàng, Suối Bu, Nghĩa Sơn của huyện Văn Chấn.

Thư viện tỉnh Yên Bái bàn giao Tủ sách cộng đồng cho UBND xã Suối Giàng

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL ngày 28/4/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (Dự án 6); Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 24/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 123/KH-VHTTDL ngày 06/6/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, thuộc Dự án 6 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc. Thư viện tỉnh Yên Bái được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ “Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

UBND xã Cát Thịnh tiếp nhận Tủ sách cộng đồng từ Thư viện tỉnh

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Thư viện tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch số 176/KH-TV ngày 28 tháng 6 năm 2023 để triển khai hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sau một thời gian tích cực triển khai những nội dung trong kế hoạch, Thư viện tỉnh Yên Bái đã lựa chọn được 25 xã thuộc 4 huyện: Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Mù Cang Chải đủ tiêu chí theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, để tiến hành hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng.

Tủ sách cộng đồng được bàn giao cho UBND xã Suối Bu

Việc hỗ trợ xây dựng các tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tăng cường khả năng tiếp cận thông tin tri thức cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Góp phần hỗ trợ tài nguyên thông tin thư viện cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa đọc chất lượng, hiệu quả; hình thành thói quen, nhu cầu đọc phát triển, rèn luyện kỹ năng đọc và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Yên Bái. Đồng thời, thu hẹp khoảng cách về văn hóa, kinh tế, xã hội giữa miền núi và đồng bằng, tạo điều kiện hội nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần, lao động sản xuất của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Yên Bái. Trong thời gian tới, Thư viện tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục bàn giao tủ sách cộng đồng cho các xã theo đúng kế hoạch đề ra.

 

Phạm Thị Bích Liên - Thư viện tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h