Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Đánh giá kết quả nổi bật trong thực hiện Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái

08/09/2023 04:14:51 Xem cỡ chữ Google
NSVH - Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” là một bộ phận cấu thành của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phong trào đi vào thực tiễn cuộc sống đã góp phần tích cực xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, tiến bộ về mọi mặt. Tại tỉnh Yên Bái bắt đầu từ năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh và các địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại

Tại tỉnh Yên Bái, sau khi Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” có hiệu lực thi hành, ngày 10/8/2015 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dn số 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ về việc triển khai thực hiện một số nội dung của Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Yên Bái) đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 769/UBND-VX ngày 21/4/2015 về việc chỉ đạo triển khai quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh ban hành Công văn số 548/BCĐ-NSVH ngày 08/6/2015 về việc triển khai thực hiện Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL trên địa bàn tỉnh Yên Bái; In, phát hành 30.000 tờ gấp tuyên truyền về tiêu chuẩn xét công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” gửi cơ sở làm tài liệu tuyên truyền; hằng năm tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ văn hóa cơ sở, trưởng thôn, bản, tổ dân phố và người có uy tín trong cộng đồng... Các nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” thường xuyên được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, từng loại hình doanh nghiệp góp phần tích cực vào việc xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, xây dựng tác phong, lề lối làm việc, cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh, góp phần đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãnh phí. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã khẳng định được vai trò quan trọng, động viên công nhân viên chức lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2015- 2022, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã thực sự đi vào nề nếp với những mục tiêu cụ thể, thiết thực như: Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn minh, sạch đẹp, an toàn đi đôi với việc cải cách hành chính; thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt văn hóa trong giao tiếp ứng xử; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ; các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì hoạt động tốt… Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, đặc biệt là thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Kết quả bình xét danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tăng dần qua các năm. Cụ thể như sau:Năm 2015: Tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 77%; Năm 2016: Tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 78% (tăng 1% so với năm 2015); Năm 2017: Tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 79,3% (tăng 1,3% so với năm 2016); Năm 2018: Tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 80% (tăng 0,7% so với năm 2017); Năm 2019: Tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 85,5% (tăng 5,5% so với năm 2018); Năm 2020: Tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 86,1% (tăng 0,6% so với năm 2019); Năm 2021: Tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 88,5% (tăng 2,4% so với năm 2020); Năm 2022: Tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 89,5% (tăng 1% so với năm 2021).

Phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Hoàng Anh)

Sau 08 năm thực hiện Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã tổng hợp, đề xuất 417 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 về việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái). Điển hình trong thực hiện tốt phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái như: Thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên, huyện Yên Bình. Nhiều ngành đã triển khai đến các đơn vị trực thuộc tham gia thực hiện tốt như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng trình tự, quy định của phong trào; các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức Công đoàn quan tâm tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: Còn một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa thường xuyên; việc xây dựng quy ước nếp sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn chung chung. Một số ít cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa đảm bảo đơn vị an toàn trong lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình…

Từ ngày 01/01/2023, Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” hết hiệu lực thi hành; thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026, theo đó nhiệm vụ xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được giao cho Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh và các địa phương thực hiện phong trào này, thẩm quyền ký quyết định công nhận giai đoạn 2 năm, 5 năm sẽ là Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (thay vì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh như trước đây); ngày 10/8/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin 9/9 huyện, thị xã, thành phố đã bàn giao nhiệm vụ về xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và các tài liệu có liên quan từ Phòng Văn hóa và Thông tin sang Liên đoàn Lao động huyện.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt văn hóa đã đem lại những hiệu quả rõ rệt trên cả phương diện vật chất và tinh thần cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của ngành văn hóa đồng cấp, sự chung tay vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa sẽ tiếp tục trở thành một trong các phong trào thi đua sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, có tác động tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao hơn nữa đời sông vật chất, văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh./.

Hoàng Anh - Phòng NSVH

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h