Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

22/03/2021 08:12:20 Xem cỡ chữ Google
SVHTTDL-Ngày 09/3/2021, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ký Chương trình phối hợp số 10/CTrPH-MTTQ-SVHTTDL về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gồm 05 nội dung chính:

* Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân ở thôn, bản, tổ dân phố thực hiện nội dung hương ước, quy ước của cộng đồng; các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; tích cực xây dựng gia đình văn hóa ấm no hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình... ; tuyên truyền nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền tiêu chuẩn về công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đến từng gia đình, khu dân cư trên địa bàn.

* Phối hợp tổ chức tập huấn, xây dựng các mô hình ở cơ sở: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng quản lý và tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư văn hoá trên địa bàn cho Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, nhất là ở những khu dân cư mới sáp nhập; hướng dẫn rà soát, bổ sung và hoàn thiện nội dung các hương ước, quy ước (theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước) tại các khu dân cư, nhất là đối với các khu dân cư mới sáp nhập, đổi tên trên địa bàn; lựa chọn từ 01 - 02 mô hình điểm (thôn, bản) về văn hóa để nhân rộng; lựa chọn từ 01 - 02 tổ dân phố (khu phố) tiêu biểu để xây dựng mô hình điểm đô thị văn minh.

* Phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư (18/11): Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn tổ chức các nội dung hoạt động Ngày hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả như: Ôn lại truyền thống Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; báo cáo đánh giá kết quả xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, gia đình tiêu biểu trong dịp tổ chức Ngày hội; tổ chức các hoạt động giao ước thi đua ở cộng đồng dân cư…; ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí sôi nổi trong Ngày hội.

* Phối hợp nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa: Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các khu dân cư đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bình xét và đánh giá kết quả danh hiệu văn hóa: Đối với việc bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa: Trưởng thôn, bản, tổ dân phố chủ trì họp nhân dân bình xét; mời Trưởng Ban công tác Mặt trận tham gia cuộc họp để giám sát việc bình xét và kết quả bình xét; đối với việc bình xét danh hiệu khu dân cư văn hóa: Chủ tịch UBND cấp xã chủ trì họp bình xét danh hiệu các khu dân cư văn hóa; mời Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư tham dự để giám sát quy trình bình xét và kết quả bình xét.

Trong biên bản bình xét ghi rõ thành phần, nội dung ý kiến của Trưởng Ban Công tác Mặt trận (đối với bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa); ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (đối với bình xét danh hiệu khu dân cư văn hóa).

* Phối hợp tổ chức Sơ kết đánh giá Chương trình: Hằng năm tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình. Cuối năm 2025 tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình (Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức).

Thông qua Chương trình phối hợp nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đảm bảo sự thống nhất trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng thông qua thực hiện hương ước, quy ước để nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời phát hiện cách làm hay, gương điển hình để kịp thời biểu dương, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh./.

Hoàng Anh - Phòng NSVH

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h