Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

06/07/2021 08:56:05 Xem cỡ chữ Google
Ngày 17/6/2021, Bộ TT&TT có Quyết định 874/QĐ-BTTTT ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Bộ Quy tắc nêu 4 quy tắc ứng xử chung, áp dụng cho tất cả nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội gồm:
- Quy tắc tôn trọng, tuân thủ pháp luật: Tuân thủ luật pháp Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
- Quy tắc lành mạnh: Hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thông tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

- Quy tắc an toàn, bảo mật thông tin: Tuân thủ các quy định và hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin.

- Quy tắc trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật.
Bộ Quy tắc định hướng riêng cho 3 nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội . Trong đó, 8 quy tắc cho tổ chức, cá nhân; 3 quy tắc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước; 4 quy tắc cho cơ quan Nhà nước và 5 quy tắc cho nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội.
Bộ quy tắc hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, đồng thời tạo điều kiện phátriển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đm bo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đi x nhà cung cp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp vi chun mực, thông lệ và các điều ưquốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Xây dựng chuẩn mực đạo đức v hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phn xây dựng môi trưng mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.

 

Như Huyên

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h