Tin Hoạt động >> Văn hóa

Triển khai xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10

16/06/2021 09:24:52 Xem cỡ chữ Google
Ngày 11/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 143-KH/UBND về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10.

Theo đó, Kế hoạch nhằm xét chọn, tôn vinh những nghệ sĩ đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái (cá nhân hoạt động tại các đơn vị nghệ thuật cơ sở; cá nhân hoạt động nghệ thuật tự do, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái) có đủ phẩm chất đạo đức, có cống hiến nổi trội, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, tiêu biểu cho loại hình, ngành, nghề nghệ thuật, họp xét, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10.

+ Kế hoạch đề ra nội dung và tiến độ thực hiện như sau:

* Đối với Hội đồng cấp cơ sở:

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân công tác tại các cơ quan đơn vị mình, các cá nhân hoạt động nghệ thuật tại các đơn vị cơ sở và hoạt động tư do trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình (Đối tượng được quy định tại Điều 2 của Nghị định 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ).

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật, các đơn vị nghệ thuật đóng trên địa bàn tỉnh, cá nhân là nghệ sĩ tự do, cá nhân thuộc lĩnh vực khác không phải lĩnh vực phát thanh, truyền hình (Đối tượng được quy định tại Điều 2 của Nghị định 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ).

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch: Tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân công tác tại trường có đủ tiêu chuẩn đề nghị.

+ Các đơn vị thực hiện các quy trình như sau:

- Hội đồng cấp cơ sở do người đứng đầu đơn vị thành lập để thẩm định, xem xét, đánh giá, xét chọn những hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” theo quy định Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ; Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ (căn cứ vào số lượng hồ sơ các cơ quan, đơn vị nêu trên thành lập Hội đồng cấp cơ sở để xét chọn, trường hợp đến hết thời hạn nộp hồ sơ, không tiếp nhận được hồ sơ nào thì không phải thành lập)

- Thời gian Hội đồng cấp cơ sở kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10, chậm nhất ngày 20/6/2021.

- Thời gian Hội đồng cấp cơ sở tổ chức họp, từ ngày 01/7/2021 đến ngày 05/7/2021.

- Hội đồng cấp cơ sở công khai kết quả xét tặng trong thời gian 05 ngày làm việc, xong trước ngày 13/7/2021.

- Thời gian Hội đồng cấp cơ sở gửi Hồ sơ lên Hội đồng cấp tỉnh (Cơ quan Thường trực Hội đồng cấp tỉnh là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chậm nhất là ngày 15/7/2021 (tính theo dấu bưu điện).

* Hội đồng cấp tỉnh: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng của Hội đồng cấp cơ sở, hạn cuối nhận hồ sơ vào ngày 15/7/2021. Đăng công khai danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng trên các phương tiện thông tin: Cổng thông tin điện tử hoặc báo Ngành, địa phương trong thời gian 07 ngày làm việc, xong trước ngày 31/7/2021.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ tình hình thực tế, số lượng hồ sơ, văn bản trình của Hội đồng cấp cơ sở, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân”, “Nghệ ưu tú” lần thứ 10 theo quy định Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ; Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ.

- Thời gian Hội đồng cấp tỉnh họp từ ngày 20/8/2021 đến ngày 27/8/2021.

- Hoàn thiện hồ sơ gửi lên Hội đồng cấp Nhà nước trước ngày 05/9/2021.  

 

Thanh Tình - Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h