Văn hóa >> Văn hóa

Tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội

11/09/2017 03:15:25 Xem cỡ chữ Google
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 1334/VHTTDL-NSVH ngày 07/9/2017 gửi phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội.

Lễ hội Đền Đông Cuông năm 2017

Công văn nêu rõ để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm… tạo sự đồng thuận cao trong việc chấp hành quy định pháp luật trong các tầng lớp nhân dân.

Nghiêm túc thực hiện các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; chống mọi biểu hiện lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, tâm linh để hành nghề mê tín, dị đoan, truyền bá văn hóa phẩm độc hại. Kiên quyết loại bỏ các hình thức bạo lực, phản cảm tại các lễ hội; không tổ chức và đề xuất cấp phép tổ chức hội chọi trâu.

Kịp thời củng cố kiện toàn các Ban Quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm công tác an ninh, trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm, bổ sung các bảng, biển hướng dẫn du khách chấp hành các quy định thực hiện nếp sống văn minh để nâng cao ý thức của người tham gia lễ hội; rà soát hệ thống trang thiết bị phòng, chống cháy nổ và công tác phòng, chống cháy nổ tại các di tích, không cho du khách đốt vàng mã và thắp hương trong nội thất các công trình thuộc di tích để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các di tích. Tăng cường quản lý các cổ vật quý hiếm, có giá trị ở các di tích; việc tiếp nhận các hiện vật cung tiến (đồ thờ) của nhân dân vào các di tích phải tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước.

Lễ hội Cầu Đình xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Chỉ đạo kiểm tra, giám sát các Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội điều hành chương trình lễ hội đảm bảo đúng nội dung đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Việc tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong khu vực lễ hội phải có nội dung lành mạnh, phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm của lễ hội. Quản lý tốt các dịch vụ hàng quán ăn uống, bãi để xe… đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường tại các lễ hội.

Các địa phương có tổ chức lễ hội phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý, tổ chức lễ hội. Tiến hành rà soát lại toàn bộ nội dung, chương trình, kịch bản lễ hội nếu có yếu tố mới phải lập hồ sơ báo cáo trước khi tổ chức ít nhất là 30 ngày làm việc và phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền mới được tổ chức. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ và Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Hồng Hạnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h