Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Yên Bái triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022-2026

27/07/2022 04:40:28 Xem cỡ chữ Google
SVHTTDL-Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 08/7/2022 về triển khai Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 150).

Phong trào tập luyện thể dục thể thao phát triển rộng khắp ở cơ sở

Việc triển khai thực hiện kế hoạch nhằm phát triển phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2022-2026 có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển quê hương, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, bảo đảm sự phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc.

Kế hoạch số 150 đề ra các mục tiêu cụ thể như: 70% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cấp tỉnh: Trung tâm Văn hóa, Bảo tàng, Thư viện...; có từ 70% trở lên đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có Trung tâm Văn hóa -Thể thao; 100% đơn vị hành chính cấp xã có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng; có từ 30% trở lên phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; có từ 75% trở lên thôn, bản, tổ dân phố giữ vững danh hiệu văn hóa; có từ 92% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; có từ 85% trở lên gia đình giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; 100% thư viện, bảo tàng cấp tỉnh thực hiện số hóa tư liệu, hiện vật.

Kế hoạch số 150 cũng đề ra 05 nội dung của phong trào gồm: (1) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; (2) tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng “gia đình văn hóa”, “gia đình hạnh phúc”; “thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc”; (3) thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới; (4) xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; (5) lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch gồm: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, đưa mục tiêu thực hiện phong trào vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của các cấp chính quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào các cấp; huy động các nguồn lực, tăng mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước; đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng; thường xuyên tổng kết kinh nghiệm về hiệu quả thực hiện phong trào; kiên quyết đấu tranh với những hành vi phản văn hóa, lệch chuẩn văn hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên và các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh và Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” các đại phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 150 theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh) thường xuyên kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện phong trào theo quy định./.

Hoàng Anh - Phòng NSVH

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h