THÔNG TIN CẤP PHÉP

Số hiệu

Ngày cấp

Lĩnh vực

Nội dung

Tệp đính kèm

Số 334/GP-VHTTDL

18/5/2020

Văn hoá

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Tải về

Số 332/GP-VHTTDL

21/02/2020

Văn hoá

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Tải về

Số 01/GP-VHTTDL

01/6/2020

Văn hoá

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Tải về

Số 64/QĐ-VHTTDL 15/5/2020 Du lịch Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch /PublishingImages/qd64.pdf

Số 19/TB-VHTTDL

15/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb19signed.pdf

Số 20/TB-VHTTDL

15/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb20signed.pdf

Số 21/TB-VHTTDL

15/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb21signed.pdf

Số 22/TB-VHTTDL

15/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb22signed.pdf

Số 23/TB-VHTTDL

15/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb23signed.pdf

Số 28/TB-VHTTDL

25/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb28signed.pdf

Số 29/TB-VHTTDL

25/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb29signed.pdf

Số 30/TB-VHTTDL

25/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb30signed.pdf

Số 31/TB-VHTTDL

25/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb31signed.pdf

Số 32/TB-VHTTDL

25/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb32signed.pdf

Số 33/TB-VHTTDL

25/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb33signed.pdf

Số 34/TB-VHTTDL

25/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb34signed.pdf

Số 35/TB-VHTTDL

25/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb35signed.pdf

Số 36/TB-VHTTDL

25/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb36signed.pdf

Số 37/TB-VHTTDL

25/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb37signed.pdf

Số 38/TB-VHTTDL

25/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb38signed.pdf

Số 39/TB-VHTTDL

25/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb39signed.pdf

Số 40/TB-VHTTDL

25/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb40signed.pdf

Số 41/TB-VHTTDL

25/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb41signed.pdf

Số 42/TB-VHTTDL

25/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb42signed.pdf

Số 43/TB-VHTTDL

25/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb43signed.pdf

Số 44/TB-VHTTDL

25/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb44signed.pdf

Số 45/TB-VHTTDL

25/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb45signed.pdf

Số 46/TB-VHTTDL

25/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb46signed.pdf

Số 47/TB-VHTTDL

25/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb47signed.pdf

Số 48/TB-VHTTDL

28/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb48signed.pdf

Số 49/TB-VHTTDL

28/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb49signed.pdf

Số 50/TB-VHTTDL

28/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb 50.signed.pdf

Số 51/TB-VHTTDL

28/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb51signed.pdf

Số 52/TB-VHTTDL

28/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb52signed.pdf

Số 53/TB-VHTTDL

28/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb53signed.pdf

Số 54/TB-VHTTDL

28/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb54signed.pdf

Số 55/TB-VHTTDL

28/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb55signed.pdf

Số 56/TB-VHTTDL

28/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb56signed.pdf

Số 57/TB-VHTTDL

28/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb57signed.pdf

Số 58/TB-VHTTDL

28/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb58signed.pdf

Số 61/TB-VHTTDL

29/5/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb61signed.pdf

Số 62/TB-VHTTDL

01/6/2020

Du lịch

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb 62.signed.pdf
Số 63/TB-VHTTDL 01/6/2020 Du lịch Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch /PublishingImages/tb 63.signed.pdf
Số: 02/GP-VHTTDL 26/6/2020 Văn hoá  Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke /PublishingImages/gp 02.pdf
Số: 335/GP-VHTTDL 26/6/2020 Văn hoá  Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
Số: 336/GP-VHTTDL 26/6/2020 Văn hoá  Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Tải về

Số: 337/GP-VHTTDL 10/7/2020 Văn hoá  Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Tải về

Số 78/TB-VHTTDL

26/6/2020 Du lịch Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Tải về
Số 79/TB-VHTTDL 26/6/2020 Du lịch Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Tải về
Số 80/TB-VHTTDL 26/6/2020 Du lịch Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Tải về
Số 81/TB-VHTTDL 26/6/2020 Du lịch Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Tải về
Số 83/TB-VHTTDL 26/6/2020 Du lịch Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Tải về
Số 85/TB-VHTTDL 06/7/2020 Du lịch Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Tải về
Số 87/TB-VHTTDL 06/7/2020 Du lịch Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Tải về
Số 88/TB-VHTTDL 06/7/2020 Du lịch Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Tải về
Số 90/TB-VHTTDL 06/7/2020 Du lịch Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Tải về
Số 91/TB-VHTTDL 06/7/2020 Du lịch Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Tải về
Số 92/TB-VHTTDL 06/7/2020 Du lịch Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Tải về
Số 98/TB-VHTTDL 13/7/2020 Du lịch Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Tải về
Số 99/TB-VHTTDL 13/7/2020 Du lịch Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Tải về
Số 100/TB-VHTTDL 13/7/2020 Du lịch Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Tải về
Số 101/TB-VHTTDL 13/7/2020 Du lịch Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Tải về
Số 102/TB-VHTTDL 13/7/2020 Du lịch Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Tải về
Số 103/TB-VHTTDL 13/7/2020 Du lịch Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Tải về
Số 104/TB-VHTTDL 13/7/2020 Du lịch Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Tải về
Số 105/TB-VHTTDL 13/7/2020 Du lịch Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Tải về
Số 338/GP-VHTTDL 30/9/2020 Văn hoá Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
Số 186/GP-VHTTDL 16/10/2020 Văn hoá Giấy phép điều chỉnh Giấy phéo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
Số 339/GP-VHTTDL 21/10/2020 Văn hoá Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Tải về

Số 173/QĐ-VHTTDL 09/8/2021 Du lịch Quyết định về việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Tải về

Số 131/QĐ-VHTTDL 07/7/2021 Du lịch Quyết định về việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Tải về
Số 42/QĐ-VHTTDL 08/3/2021 Du lịch Quyết định về việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Tải về
Số 05/QĐ-VHTTDL 15/01/2021 Du lịch Quyết định về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch Tải về
Số 30/QĐ-VHTTDL 09/02/2021 Du lịch Quyết định về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch Tải về
Số 58/QĐ-VHTTDL 31/3/2021 Du lịch Quyết định về việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Tải về
Số 98/QĐ-VHTTDL 10/6/2021 Du lịch Quyết định về việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Tải về
Số 01/GCV-VHTTDL 29/01/2021 Thể thao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Tải về
Số 02/GCV-VHTTDL 22/3/2021 Thể thao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Tải về
Số 03/GCV-VHTTDL 02/6/2021 Thể thao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Tải về
Số 04/GCV-VHTTDL 02/8/2021 Thể thao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Tải về
Số 05/GCV-VHTTDL 15/9/2021 Thể thao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Tải về
Số 06/GCV-VHTTDL 15/9/2021 Thể thao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Tải về
Số 07/GCV-VHTTDL 22/9/2021 Thể thao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Tải về
Số 08/GCV-VHTTDL 28/9/2021 Thể thao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Tải về
Số 09/GCV-VHTTDL 28/9/2021 Thể thao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Tải về
Số 04/GP-VHTTDL 26/01/2021 Văn hóa Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke (giấy phép điều chỉnh lần thứ 2) Tải về
Số 08/GP-VHTTDL 02/3/2021 Văn hóa Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
Số 09/GP-VHTTDL 25/3/2021 Văn hóa Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke (giấy phép điều chỉnh lần thứ nhất) Tải về
Số 10/GP-VHTTDL 02/4/2021 Văn hóa Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke (giấy phép điều chỉnh lần thứ 2) Tải về
Số 11/GP-VHTTDL 02/4/2021 Văn hóa Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke (giấy phép điều chỉnh lần thứ nhất) Tải về
Số 342/GP-VHTTDL 10/5/2021 Văn hóa Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
Số 343/GP-VHTTDL 11/5/2021 Văn hóa Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
Số 762/VHTTDL-QLVH 23/6/2022 văn hóa V/v chấp thuận biểu diễn nghệ thuật

tải về

tải về

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h