Tin Hoạt động >> Văn hóa

Những giải pháp thiết thực, hiệu quả mà Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra tại nhiệm kỳ 2020 -2025

11/05/2020 08:15:04 Xem cỡ chữ Google
Ngày 8/5/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết với những nội dung và giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Ngày 8/5/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết với những nội dung và giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.         Với 11 chỉ tiêu chủ yếu gồm:

(1) 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành được học tập, quán triệt nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

(2) Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 có từ 20 cán bộ, đảng viên trở lên được học các lớp đào tạo về lý luận chính trị.

(3) Mỗi năm tiến hành kiểm tra, giám sát 02 chi bộ trực thuộc; 35% đảng viên được kiểm tra, giám sát.

(4) Kết nạp được từ 20 đảng viên mới trở lên.

(5) Hàng năm có 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ và 06/06 chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(6) Phấn đấu hàng năm 100% gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Cơ quan Văn phòng sở và 5 đơn vị trực thuộc hàng năm đạt tiêu chuẩn cơ quan đơn vị văn hóa, các đoàn thể hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(7) Phấn đấu hàng năm sưu tầm trên 100 hiện vật; phục vụ trên 100.000 lượt bạn đọc với trên 150.000 lượt sách báo luân chuyển; mỗi năm tổ chức 140 buổi tuyên truyền lưu động, 120 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, 400 buổi chiếu phim lưu động.

(8) Đến năm 2025 xếp hạng từ 20 đến 30 di tích, trong đó có từ 1 đến 3 di tích cấp quốc gia; bảo tồn chuyên đề văn hóa phi vật thể từ 20 đến 25 chuyên đề, trong đó có 2 đến 3 di sản văn hóa phi vật thể đưa vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia.

(9) Phấn đấu hàng năm, thể thao thành tích cao của tỉnh giành được trên 40 huy chương các loại tại các giải đấu quốc gia và quốc tế. Đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 42,5% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

(10) Đến năm 2025, đón và phục vụ 1,3 triệu lượt khách, trong đó 350.000 lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 1.110 tỷ đồng.

(11) Đến năm 2025, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa toàn tỉnh đạt 85%; tỷ lệ làng, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 72%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 92%.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

(1) Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ, kiên định lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch

Nội dung thực hiện:

- Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bằng nhiều hình thức khác nhau.

- Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao độngnhằm kịp thời động viên, thăm hỏi, chia sẻ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân.

Trách nhiệm thực hiện:

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo, phụ trách chung.

- Đồng chí báo cáo viên Đảng ủy chủ trì tham mưu.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phối hợp thực hiện.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

(2) Tiếp tục củng cố tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Nội dung thực hiện:

- Cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của đảng bộ. Ban hành và thực hiện tốt quy chế làm việc; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, các nội dung sinh hoạt cần được thảo luận, thống nhất cao để triển khai thực hiện.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị.

- Mỗi đảng viên tiếp tục không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức tư tưởng, phẩm chất chính trị, gương mẫu, trung thực, có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, hòa mình với quần chúng.

- Tiếp tục chú trọng công tác phát triển Đảng, các đảng viên được phân công giúp đỡ quần chúng có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ trong các cuộc họp chi bộ. Từ đó phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ các quần chúng có nguyện vọng, tích cực phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

- Nghiên cứu việc sắp xếp, kiện toàn các chi bộ trực thuộc phù hợp với tình hình thực tế, nhằm tăng cường chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các chi bộ.

Trách nhiệm thực hiện:

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

- Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phối hợp thực hiện.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

(3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và đảng viên

Nội dung thực hiện: Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của Ban Chấp hành Đảng bộvà Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo quy định. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, thực hiện quy chế làm việc; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên thông qua việc kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định về những điều đảng viên không được làm.

Trách nhiệm thực hiện:

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo, phụ trách chung.

- Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra chủ trì thực hiện.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phối hợp thực hiện.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

(4) Đẩy mạnh công tác dân vận, lãnh đạo và tăng cường vai trò của các đoàn thể cơ quan tham gia công tác xây dựng đảng

Nội dung thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận, dân chủ ở cơ sở phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ trong toàn Đảng bộ.

- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện nhiệm vụ thông qua các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ và hướng dẫn của các tổ chức đoàn thể cấp trên. Xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, thực sự là nòng cốt, đi đầu trong việc thực hiện các phong trào của cơ quan; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các tổ chức đoàn thể trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trách nhiệm thực hiện:

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo, phụ trách chung.

- Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành được phân công tham mưu, theo dõi công tác dân vận, đoàn thể chủ trì thực hiện.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phối hợp thực hiện.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

(5) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Nội dung thực hiện:

- Tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị số 05-CT/TW đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, liên tục. Rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, nội quy làm việc, chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, phù hợp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện và nhân rộng, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức.

- Thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, tự nêu gương trước quần chúng, nói đi đôi với làm.

Trách nhiệm thực hiện:

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phối hợp thực hiện.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

(6) Tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao

Nội dung thực hiện:

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu cho tỉnh xây dựng các chỉ tiêu về văn hoá đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà nước về các lĩnh vực văn hoá, thể dục thể thao, du lịch và gia đình, đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ các văn bản pháp luật trên các lĩnh vực đến cơ sở.

 - Thực hiện tốt vai trò là ngành thường trực Ban tổ chức những ngày lễ lớn, tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương và đất nước diễn ra hàng năm.

- Triển khai đồng bộ các hoạt động văn hóa, tuyên truyền phục vụ các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh đảm bảo các yêu cầu về hình thức, nội dung và thời gian thực hiện.Tăng cường bổ sung vốn sách, ưu tiên tìm kiếm, bổ sung các nguồn dữ liệu điện tử, tài liệu được số hóa, tiếp tục xây dựng các bộ sưu tập số địa phương. Tổ chức tốt các đợt điều tra, điền dã, thám sát, khai quật nhằm phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa của địa phương. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; tiếp tục nghiên cứu, lập hồ sơ bảo tồn chuyên đề di sản văn hóa phi vật thể đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao hằng năm.

- Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, hoàn thành các chỉ tiêu về làng, bản, tổ dân phố văn hóa; gia đình văn hóa; cơ quan, đơn vị văn hóa nhà nước giao hàng năm.

 - Đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên thành tích cao tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực và toàn quốc làm đòn bẩy để phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng và đóng góp cho sự nghiệp thể dục thể thao của nước nhà. Tăng cường công tác xã hội hoá các hoạt động thể thao, duy trì hoạt động của các liên đoàn và thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao trên địa bàn toàn tỉnh đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí và rèn luyện sức khoẻ cho nhân dân.

- Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về du lịch và các hoạt động kinh doanh du lịch đảm bảo chất lượng, văn minh phù hợp với bản sắc của từng địa phương. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động du lịch trên địa bàn. Tiếp tục tham mưu các giải pháp để phát triển hơn nữa sản phẩm/loại hình du lịch địa phương như du lịch tín ngưỡng tâm linh, tìm hiểu bản sắc văn hoá của đồng bào dân tộc, tham quan thắng cảnh thiên nhiên, tham quan di tích lịch sử văn hoá… Tham mưu cho UBND tỉnh công bố các khu, điểm du lịch cấp tỉnh, tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, dài hạn cho các lao động quản lý, nhân viên phục vụ ở các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng... Tích cực quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch Yên Bái; tham gia các sự kiện quảng bá du lịch; sản xuất các ấn phẩm thông tin, quảng bá về du lịch.

 - Chú trọng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động lễ hội, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch, thể dục thể thao trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt hoạt động lễ hội trong dịp đầu năm, xử lý kịp thời các sai phạm đảm bảo môi trường văn hoá lành mạnh và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.   

Trách nhiệm thực hiện:

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo, phụ trách chung.

- Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành theo lĩnh vực được phân công phụ trách chủ trì thực hiện.

Thời gian thực hiện: Trong nhiệm kỳ.

(7) Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự, an toàn cơ quan và địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Nội dung thực hiện: Tổ chức triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác quốc phòng, an ninh. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện việc gắn nội dung phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chú trọng công tác giáo dục quốc phòng cho các đối tượng theo quy định. Hằng năm triển khai thực hiện công tác huấn luyện tự vệ; bảo vệbí mật nhà nước, an toàn hệ thống thông tin cơ quan.

Trách nhiệm thực hiện:

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo, phụ trách chung.

- Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành được phân công tham mưu, theo dõi lĩnh vực quốc phòng, an ninh chủ trì thực hiện.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa quan trọng. Tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Quang Hải- Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h