Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái

06/11/2019 09:05:32 Xem cỡ chữ Google
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là Chương trình mục tiêu Quốc gia mang tính toàn diện, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững ở khu vực nông thôn.

Hội đồng thẩm định xã Nông thôn mới tại xã Giới Phiên

Khi bước vào triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2011 theo kết quả rà soát đánh giá thực trạng nông thôn ở 152 xã (chưa bổ sung 05 xã của thành phố Yên Bái) trên địa bàn toàn tỉnh theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới không có xã đạt trên 15 tiêu chí; xã đạt trên 10 tiêu chí là 02 xã chiếm 1,3%; xã đạt từ 05 đến 09 tiêu chí là 17 xã chiếm 11.2%; còn 133 xã đạt dưới 05 tiêu chí chiếm 87.5% số xã.

Đến tháng 9/2019, toàn tỉnh đã có 57/157 xã (chiếm tỷ lệ 36,3%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 68/157 xã (chiếm tỷ lệ 43,3%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân tiêu chí/xã đạt 13,69 tiêu chí (tăng 9,5 tiêu chí so với năm 2011 và tăng 5,44 tiêu chí so với năm 2015), đảm bảo đủ khả năng đến hết năm 2020 bình quân tiêu chí/xã đạt 16,2 tiêu chí trên xã.

Đổ bê tông đường giao thông nông thôn tại thôn Tông Pình

Trong năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 14/3/2019 về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó phấn đấu năm 2019 có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, lựa chọn 05 xã (Đào Thịnh, Trấn Yên; Vĩnh Lạc, Lục Yên; Đại Phác, Văn Yên; Thượng Bằng La, Văn Chấn; Đại Minh, Yên Bình) xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, các xã đang tích cực duy trì, thực hiện các tiêu chí để có thể được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận vào cuối năm 2019.

Đến tháng 9/2019 toàn tỉnh có 01 thị xã, 01 thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận trong năm 2019; 01 huyện Trấn Yên phấn đấu hoàn thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019, đề nghị được công nhận trong Quý I/2020.

Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2020 có ít nhất 80/157xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 20-22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5-10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 16,2 tiêu chí/xã; giảm số xã dưới 10 tiêu chí xuống còn 60 xã (chiếm 38%).

Từ những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2020 đã có nhiều chuyển biến rõ nét, bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp luôn thường xuyên, liên tục; nhận thức của người dân đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, nhận thức rõ được lợi ích và tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Hoàng Anh - Phòng NSVH

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h