Tin Hoạt động >> Văn hóa

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái

05/04/2019 10:16:21 Xem cỡ chữ Google
Sau khi Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 về thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-VHTTDL ngày 08/3/2019 để triển khai thực hiện Chương trình hành động số 144 nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, phân công nhiệm vụ, người phụ trách, lộ trình, tiến độ thực hiện, vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Sở, các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc tham mưu tổ chức triển khai thực hiện.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động 144, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tổ chức thực hiện trong toàn Ngành với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” của Chính phủ và chủ đề của năm 2019 đã được Tỉnh ủy xác định là: “Đẩy mạnh 03 đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh”.

Theo đó, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề của năm 2019 đã được Tỉnh ủy xác định. Tạo chuyển biến rõ nét 03 đột phá chiến lược:

(1) Tập trung đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và hiệu quả cải cách hành chính.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của Sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh đã ban hành trên lĩnh vực quản lý của Ngành. Xây dựng kỷ cương, văn hóa công sở theo hướng “chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính”. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Sở, Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, làm tốt công tác tiếp công dân.

(2) Chăm lo phát triển nguồn nhân lực.

Tiếp tục thực hiện và tham gia có hiệu quả chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 và Đề án số 11-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

(3) Tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó, đẩy mạnh xã hội hóa để đầu tư lĩnh vực du lịch.

Cùng với đó, tập trung mọi nguồn lực phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống nhằm phát huy các giá trị văn hóa đậm đà bản sắc các dân tộc trong tỉnh; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc đảm bảo tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa trên 78%; tỷ lệ làng, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa 65%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa khoảng 85%; chú trọng nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân tham gia luyện tập TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phấn đấu đạt trên 40% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên và phấn đấu đạt 40 huy chương các loại tại các giải thi đấu toàn quốc.

Đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong và ngoài tỉnh.Chủ trì và phối hợp tổ chức các lễ hội văn hóa - du lịch:Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò và Lễ hội Khám phá danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải; Tổ chức đêm giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái tại Hà Nội; Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ”, “Bay trên mùa vàng”; Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu thượng ngàn và Lễ hội Quế Văn Yên 2019; Trải nghiệm du lịch “Bình nguyên xanh Khai Trung”; Lễ hội bưởi Đại Minh và Đua thuyền trên hồ Thác Bà…Phấn đấu năm 2019 du lịch Yên Bái đón và phục vụ 700.000 lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch khoảng 420 tỷ đồng./.

Hồng Nguyễn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h