Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái

13/06/2018 10:56:25 Xem cỡ chữ Google
Ngày 30/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 815/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Trung tâm Văn hóa và Thông tin tỉnh với Đoàn Nghệ thuật tỉnh.

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng; triển khai chiếu phim; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; tổ chức biểu diễn loại hình nghệ thuật ca, múa, nhạc, sân khấu chuyên nghiệp, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật và giải trí của nhân dân; cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm gồm: Phòng Hành chính, tổng hợp; phòng Xây dựng văn hóa cơ sở và cổ động; phòng Nghệ thuật; phòng Ca, múa, nhạc; phòng Chiếu bóng lưu động; Đội tuyên truyền lưu động. Biên chế (số lượng người làm việc) của Trung tâm là biên chế sự nghiệp, nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hằng năm.

Theo quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; bố trí sắp xếp nhân sự, bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; hướng dẫn, quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng Đề án vị trí việc làm của đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định…

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái hoạt động kể từ ngày 01/7/2018./.

Hoàng Anh - Phòng NSVH

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h