Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2025

28/02/2018 11:07:47 Xem cỡ chữ Google
Ngày 27/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 3472/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2025. Đây là cơ sở pháp lý để lập quy hoạch tổng thể hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành của Nhà nước về quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. Xây dựng các dự án tu bổ, phục hồi các di tích; các dự án đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng gắn với các dự án phát triển du lịch; xây dựng cơ sở hạ tầng nằm tiếp giáp với khu vực khoanh vùng bảo vệ của di tích; quy hoạch không gian và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phù hợp với các giai đoạn tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp và phục hồi di tích. Định hướng kế hoạch, lộ trình và các nhóm giải pháp tổng thể cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Quy hoạch tổng thể di tích nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. Đảm bảo tính trung thực về lịch sử hình thành các di tích, không được làm sai lệch các giá trị, những yếu tố cấu thành, tính nguyên gốc của di tích. Phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của di tích trên cơ sở phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là quan điểm phát triển du lịch của tỉnh. Tạo cơ sở pháp lý và khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các quy hoạch của các ngành, các địa phương. Ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất đai và xây dựng các công trình không phù hợp trong các khu vực bảo vệ của di tích. Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước, huy động tối đa các nguồn lực của xã hội trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích.

Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020: Xếp hạng thêm 11 di tích cấp tỉnh, nâng tổng số di tích được xếp hạng là 100 di tích, bao gồm 13 di tích cấp quốc gia và 87 di tích cấp tỉnh; 50 di tích được cắm mốc giới hạn khoanh vùng bảo vệ theo biên bản khoanh vùng đã được xác định; 02 di tích được quy hoạch tổng thể; 30 di tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 32 di tích được tu bổ; 04 di tích được phục hồi; tổng kiểm kê 100% di tích trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2021 - 2025: Toàn bộ di tích đã xếp hạng được cắm mốc giới khoanh vùng bảo vệ; 07 di tích quy hoạch tổng thể; 50% di tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 47 di tích được tu bổ; 27 di tích được phục hồi; xếp hạng thêm 12 di tích, gồm 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 02 di tích cấp quốc gia và 09 di tích cấp tỉnh. Tổng số di tích được xếp hạng là 110 di tích.

Các giải pháp nhằm củng cố, kiện toàn Ban Quản lý các di tích, nâng cao năng lực cán bộ chuyên trách quản lý hoạt động di tích trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Tăng cường công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về bảo vệ di tích và giá trị di sản văn hóa tại các địa phương. Huy động các nguồn lực xã hội hóa. Tăng cường công tác tu bổ, tôn tạo, ưu tiên đầu tư một số hạng mục trọng điểm. Thường xuyên tiến hành rà soát, kiểm tra thực trạng, đề xuất các giải pháp bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh./.

Phan Nhất

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h