Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2017 - 2020

27/10/2017 02:36:00 Xem cỡ chữ Google
Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 10/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND về nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020.

Xây dựng Nông thôn mới

Theo kế hoạch, mục tiêu chính đến năm 2020: Phấn đấu 90% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa. Trong đó có 80% trở lên số hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” (tăng 8% so với năm 2015); phấn đấu 65% làng, thôn, bản, tổ dân phố (khu dân cư) được công nhận và giữ vững danh hiệu “Cơ quan văn hóa”, “Đơn vị văn hóa”, “Doanh nghiệp văn hóa” (tăng 9% so với năm 2015); phấn đấu 40% số xã ra mắt xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, 50% số phường, thị trấn ra mắt xây dựng phường, thị trấn văn minh đô thị; phấn đấu 50% số xã có nhà văn hóa, khu thể thao, 65% làng, thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa, sân thể thao từng bước đạt chuẩn theo quy định; thu hút được 40% số người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở, trong đó có 30% số người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao thực hiện các nội dung:

- Chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các quyết định ban hành Bộ tiêu chí quy định trình tự, thủ tục công nhận các danh hiệu văn hóa đảm bảo đúng quy định, thực hiện các hướng dẫn của Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp chỉ đạo phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên theo dõi đôn đốc, tổ chức kiểm tra và tổng hợp kết quả phong trào, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương theo định kỳ./.

 

Hoàng Anh - Phòng NSVH

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h