Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Đ/c: Lê Thị Thanh Bình

Giám đốc 

02163.862.899

thanhbinh2509@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ các hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

 - Phụ trách chung các hoạt động của Sở; Chủ tài khoản; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng xử lý kỷ luật công chức, viên chức; Chủ tịch Hội đồng xét nâng bậc lương công chức, viên chức; Thường trực Ban tổ chức những ngày lễ lớn của tỉnh Yên Bái.

 - Trực tiếp phụ trách công tác nghiên cứu khoa học; công tác đối ngoại; công tác tổ chức cán bộ; công tác cải cách hành chính; bảo vệ chính trị nội bộ. Phụ trách Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Tổ chức - Pháp chế, Phòng Kế hoạch - Tài chính.

2

Đ/c: Lê Xuân Định

Phó Giám đốc Sở

0216.3862.652

lexuandinhvhttdl@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Là Phó Giám đốc Thường trực được ủy quyền điều hành các nhiệm vụ công tác của cơ quan khi Giám đốc đi vắng.

 - Tham mưu giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn; bảo tàng; thư viện; di sản; mỹ thuật; nhiếp ảnh; triển lãm; quyền tác giả; quyền liên quan đến tác phẩm văn học, nghệ thuật; quảng cáo.

 - Trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý Văn hóa, Đoàn Nghệ thuật tỉnh, Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh.

 - Theo dõi công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình của thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

3

Đ/c: Nguyễn Hữu Thắng

Phó Giám đốc 

02163.813.924

huuthangdlyb@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về lĩnh vực Du lịch.

 - Trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý du lịch, Trung tâm Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch.

 - Theo dõi công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình của huyện Yên Bình và thị xã Nghĩa Lộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

4

Đ/c: Phạm Văn Dương

Phó Giám đốc 

02163.862.439

phamvanduong@yenbai.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về lĩnh vực Thể dục thể thao.

 - Trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý thể dục thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.

 - Theo dõi công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình của huyện Lục Yên và Trấn Yên.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

5

Đ/c: Nguyễn Lâm Tới

Phó Giám đốc 

0216.3863.898

toivh13@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các lĩnh vực: Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; văn hóa quần chúng; văn hóa dân tộc; tuyên truyền cổ động; điện ảnh; trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ của ngành.

 - Trực tiếp phụ trách Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Trung tâm Văn hóa và Thông tin; phụ trách các lĩnh vực được phân công thuộc chức năng của Phòng Quản lý văn hóa.

 - Theo dõi công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình của huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG THUỘC SỞ

1. VĂN PHÒNG SỞ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c Cao Thanh Hùng

Chánh Văn phòng

02163.862.222

02

Đ/c: Trần Thị Loan

P. Chánh Văn phòng

02163.861.867

03

Đ/c:Tô Xuân Sơn

P. Chánh Văn phòng

02163.863.743

 

2. THANH TRA SỞ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Đặng Hồng Việt

P. Chánh Thanh tra

02163.863.724

02

Đ/c: Đoàn Thị Sáng

P. Chánh Thanh tra

02163.863.724

 

3. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Bùi Quang Thái

Trưởng phòng

02163.863.885

02

Đ/c: Lê Ngọc Tuấn

P. Trưởng phòng

02163.863.885

 

 

 

 

 

   

 

 

4. PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Phùng Thế Hoàng

Trưởng phòng

02163.812.146

02

Đ/c: Đồng Thị Hồng Hạnh

P. Trưởng phòng

02163.863.732

03

Đ/c: Nguyễn Xuân Giáp

P. Trưởng phòng

02163.863.732

 

5. PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Trần Hữu Phong

Trưởng phòng

02163.862.046

02

Đ/c: Nguyễn Tiến Sơn

P. Trưởng phòng

02163.240.246

       

 

6. PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Phạm Việt Phương

Trưởng phòng

02163.813.925

02

Đ/c: Vũ Thị Thanh Hiển   

P. Trưởng phòng

02163.813.925

03

Đ/c: Trần Thị Thúy Lưu

P. Trưởng phòng

02163..813.925

 7. PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Nguyễn Văn Liệu

Trưởng phòng

02163..863.203

02

Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Vân

P. Trưởng phòng

02163.863.203

 

8. PHÒNG TỔ CHỨC PHÁP CHẾ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Nguyễn Quang Hải

Trưởng phòng

02163.813.535

02

Đ/c: Ngô Thị Thuý Mai

P. Trưởng phòng

02163.862.676

03

Đ/c: Lê Duy Hà

P. Trưởng phòng

02163.862.676

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

 

1. TRUNG TÂM VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Hoàng Thị Hương

Giám đốc

02163.855.506

 02

 Đ/c: Trần Văn Tuấn

 P. Giám đốc

02163.855.506

 

2. ĐOÀN NGHỆ THUẬT

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Đỗ Thị Thanh Hương

Giám đốc

02163.890.445

02

Đ/c: Nguyễn Văn Toản

P. Giám đốc

02163.893.647

03

Đ/c: Bùi Xuân Bình

P. Giám đốc

02163.893.647

 

3. THƯ VIỆN TỈNH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Lê Tú Anh

Giám đốc

02163.853.196

02

Đ/c: Lê Thị Thu Hường

P. Giám đốc

02163.858.848

03

Đ/c: Nguyễn Xuân Thủy

P. Giám đốc

02163.893.996

04 Đ/c: Hoàng Thị Thu Lan P. Giám đốc  

 

4. BẢO TÀNG TỈNH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Trần Xuân Ca

Giám đốc

02163.852.243

02

Đ/c: Lý Kim Khoa

P. Giám đốc

02163.855.888

03 

Đ/c: Hoàng Tiến Long

 P. Giám đốc

02163.855.888 

 

5. TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Trần Phan Cảnh Yên

Giám đốc

02163.857.334

02

Đ/c: Quyền Minh Huệ

P. Giám đốc

 02163.858.690

03

Đ/c: Trần Huy Nam

P. Giám đốc

 02163.858.690

 

6. TRUNG TÂM QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Mã Đình Hoàn

Giám đốc

02163.861.579

 02

Đ/c: Hoàng Thị Vân Mai

Phó Giám đốc

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h