Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Đ/c: Lê Thị Thanh Bình

Giám đốc 

02163.862.899

thanhbinh2509@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ các hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

 - Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công tác du lịch;Tổ chức cán bộ; thanh tra, kiểm tra; cải cách hành chính; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Hội đồng kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng nâng; Chủ tịch hội đồng sáng kiến; Thường trực Ban tổ chức những ngày lễ lớn của tỉnh Yên Bái; Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Sở; Chủ tài khoản kinh phí hoạt động thường xuyên và các nguồn kinh phí khác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 - Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Quản lý Du lịch.

Tham gia các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công.

2

Đ/c: Phạm Văn Dương

Phó Giám đốc 

02163.862.439

phamvanduong@yenbai.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách về lĩnh vực Thể dục thể thao.

 - Công tác an ninh quốc phòng; phòng chống lụt bão; cứu hộ cứu nạn.

- Trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý thể dục thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.

 - Theo dõi công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình của huyện Lục Yên, Văn Yên,Trấn Yên, Yên Bình và Thành phố Yên Bái.

- Tham gia các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

3

Đ/c: Nguyễn Lâm Tới

Phó Giám đốc 

0216.3863.898

toivh13@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách lĩnh vực văn hóa; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

- Phụ trách nội dung Trang thông tin điện tử; Bản tin nội bộ của ngành.

- Công tác pháp chế, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

 - Trực tiếp phụ trách phòng Quản lý Văn hóa; Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, các đơn vị trực thuộc: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; Bảo tàng tỉnh; Thư viện tỉnh; Trung tâm Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch.

 - Theo dõi công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình của thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

- Tham gia các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG THUỘC SỞ

1. VĂN PHÒNG SỞ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c Nguyễn Quang Hải

Chánh Văn Phòng

02163.863.723

02

Đ/c Cao Thanh Hùng

Phó CVP

02163.862.222

03

Đ/c Lê Ngọc Tuấn 

Phó CVP

02163.863.885

 

2. THANH TRA SỞ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Đặng Hồng Việt

Chánh Thanh tra

02163.863.724

02

Đ/c: Đoàn Thị Sáng

P. Chánh Thanh tra

02163.863.724

 

 

3. PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Phùng Thế Hoàng

Trưởng phòng

02163.812.146

02

Đ/c: Đồng Thị Hồng Hạnh

P. Trưởng phòng

02163.863.732

03

Đ/c: Nguyễn Xuân Giáp

P. Trưởng phòng

02163.863.732

 

4. PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Trần Hữu Phong

Trưởng phòng

02163.862.046

02

Đ/c: Nguyễn Tiến Sơn

P. Trưởng phòng

02163.240.246

03 Đ/c: Lê Duy Hà P. Trưởng phòng  02163.240.246

 

5. PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Phạm Việt Phương

Trưởng phòng

02163.813.925

02

Đ/c: Vũ Thị Thanh Hiển   

P. Trưởng phòng

02163.813.925

03

Đ/c: Trần Thị Thúy Lưu

P. Trưởng phòng

02163..813.925

 6. PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Nguyễn Văn Liệu

Trưởng phòng

02163..863.203

02

Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Vân

P. Trưởng phòng

02163.863.203

 

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

 

 

 

1. TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Đỗ Thị Thanh Hương

Giám đốc

02163.890.445

02

Đ/c: Nguyễn Văn Toản

P. Giám đốc

02163.893.647

03

Đ/c: Bùi Xuân Bình

P. Giám đốc

02163.893.647

 

2. THƯ VIỆN TỈNH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Lê Tú Anh

Giám đốc

02163.853.196

02

Đ/c: Lê Thị Thu Hường

P. Giám đốc

02163.858.848

03

Đ/c: Nguyễn Xuân Thủy

P. Giám đốc

02163.893.996

04 Đ/c: Hoàng Thị Thu Lan P. Giám đốc  

 

3. BẢO TÀNG TỈNH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Trần Xuân Ca

Giám đốc

02163.852.243

02

Đ/c: Lý Kim Khoa

P. Giám đốc

02163.855.888

03 

Đ/c: Hoàng Tiến Long

 P. Giám đốc

02163.855.888 

 

4. TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Trần Huy Nam

P.Giám đốc

phụ trách

02163.858.690

02

Đ/c: Đào Bình An

P. Giám đốc

 

 

5. TRUNG TÂM QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Mã Đình Hoàn

Giám đốc

02163.861.579

 02

Đ/c:Hoàng Thị Vân Mai

Phó Giám đốc

02163.861.579

03 Đ/c: Trần văn Tuấn Phó Giám đốc 02163.861.579

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h