Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

THÔNG TIN CHUNG VÀ PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN GIÁM ĐỐC SỞ

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Đ/c: Lê Thị Thanh Bình

Giám đốc 

02163.862.899

thanhbinh2509@gmail.com

Nhiệm vụ:

a) Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở và Giám đốc sở được quy định trong Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.     

            b) Trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác:

            - Công tác Văn phòng sở;

            - Công tác thi đua – khen thưởng;

            - Công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ;

            - Công tác tổ chức cán bộ, giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

            - Công tác thanh tra.

            - Công tác cải cách hành chính; công nghệ thông tin.

            - Thường trực Ban Tổ chức những ngày lễ lớn của tỉnh Yên Bái.

            - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Sở.

            - Chủ tài khoản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

            c) Phối hợp công tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các ban, sở, ngành, địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành.

            d) Thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên của các hội đồng, các ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

            đ) Phụ trách các đơn vị            

            - Văn phòng sở, Thanh tra sở.

2

Đ/c: Nguyễn Lâm Tới

Phó Giám đốc 

02163.863.898

toivh13@gmail.com

Nhiệm vụ:

a) Là Phó Giám đốc thường trực thay mặt Giám đốc giải quyết, xử lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở khi Giám đốc đi vắng.

            b) Giúp Giám đốc sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

            - Công tác văn hóa;

            - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

            c) Thực hiện nhiệm vụ thành viên các hội đồng, các ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc sở.

            d) Phụ trách các phòng, đơn vị:

            - Phòng Quản lý văn hóa;

            - Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình;

            - Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh;

            - Thư viện tỉnh;

            - Bảo tàng tỉnh;

            đ) Chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình huyện Lục Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái.

3

Đ/c: Nguyễn Hoàng Long

Phó Giám đốc 

02163.813.924

nguyenhoanglong.yenbai@gmail.com

Nhiệm vụ

a) Giúp Giám đốc sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

            - Công tác Thể dục thể thao;     

            - Công tác quốc phòng, an ninh, phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn

            - Công tác pháp chế, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

            - Được Giám đốc ủy quyền là chủ tài khoản 5 liên đoàn thể thao của tỉnh.

            b) Thực hiện nhiệm vụ thành viên các hội đồng, các ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc sở.

            c) Phụ trách các phòng, đơn vị:

            - Phòng Quản lý thể dục thể thao;

            - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao;

            d) Chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên.

4

Đ/c: Triệu Bích Ngọc

Phó Giám đốc

02163.862.439

Bichngoc181108@gmail.com

Nhiệm vụ:

a) Giúp Giám đốc sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

            - Công tác Du lịch;

            - Nội dung trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ của ngành; lĩnh vực công nghệ thông tin.

            b) Thực hiện nhiệm vụ thành viên các hội đồng, các ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc sở.

            c) Phụ trách các phòng, đơn vị:

            - Phòng Quản lý du lịch;

            - Trung tâm Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch.

            d) Chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình của thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

 

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG THUỘC SỞ

1. VĂN PHÒNG SỞ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c Nguyễn Quang Hải

Chánh Văn Phòng

02163.863.723

02

Đ/c Lê Ngọc Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

 

03

 Đ/c Nguyễn Thị Hồng

Phó Chánh Văn phòng

 

 

2. THANH TRA SỞ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Đặng Hồng Việt

Chánh Thanh tra

02163.863.724

02

Đ/c: Đoàn Thị Sáng

P. Chánh Thanh tra

02163.863.724

 

 

3. PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Phùng Thế Hoàng

Trưởng phòng

02163.812.146

02

Đ/c: Đồng Thị Hồng Hạnh

P. Trưởng phòng

02163.863.732

03

Đ/c: Nguyễn Xuân Giáp

P. Trưởng phòng

02163.863.732

 

4. PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Trần Hữu Phong

Trưởng phòng

02163.862.046

02 Đ/c Cao Thanh Hùng P. Trưởng phòng 02163.862.046
03 Đ/c: Lê Duy Hà P. Trưởng phòng  02163.240.246

 

5. PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c Trần Thị Thúy Lưu 

Trưởng phòng

02163.813.925

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Nguyễn Văn Liệu

Trưởng phòng

02163..863.203

 

 

 

 

 

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

 

 

 

1. TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Đỗ Thị Thanh Hương

Giám đốc

02163.890.445

02

Đ/c: Nguyễn Văn Toản

P. Giám đốc

02163.893.647

03

Đ/c: Bùi Xuân Bình

P. Giám đốc

02163.893.647

 

2. THƯ VIỆN TỈNH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Lê Tú Anh

Giám đốc

02163.853.196

02

Đ/c: Lê Thị Thu Hường

P. Giám đốc

02163.858.848

03

Đ/c: Nguyễn Xuân Thủy

P. Giám đốc

02163.893.996

 

3. BẢO TÀNG TỈNH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Hoàng Tiến Long

P. Giám đốc

02163.855.888

02

Đ/c: Lý Kim Khoa

P. Giám đốc

02163.855.888

 

 

 

 

 

4. TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Trần Huy Nam

Giám đốc

02163.858.690

02 Đ/c Đào Bình An Phó Giám đốc  

03

Đ/c Đỗ Mạnh Cường

Phó Giám đốc

 

 

5. TRUNG TÂM QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c Phạm Việt Phương

Giám đốc

02163.861.579

 02

Đ/c:Hoàng Thị Vân Mai

Phó Giám đốc

02163.861.579

03 Đ/c: Trần văn Tuấn Phó Giám đốc 02163.861.579

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h